ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

ОГЛАС

За запишување на ученици во прво одделение за учебната 2024/2025 година.

Едуино, националната веб-платформа за образование

ВИЗИЈА

Создавање современа, ефикасна и квалитетна настава, приспособена според потребите, можностите и интересите на учениците – средина во која што ќе се почитуаат разликите.

МИСИЈА

Квалитететно знаење–пат кон иднината! Поаѓајќи од мисијата училиштето ќе го поттикнува учењето и личниот, емоционалниот и социјалниот развој на учениците преку создавање на услови кои промовираат етничка интеграција и здрава училишна средина.

ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ