Име  и презиме Претставник
1. Маја Димовска Претседател –

Совет на родители

2. Ивана Ѓорѓиевска Потпретседател –

Совет на родители

3. Марија Димовска Записничар –

наставнички совет

4. Александар Гиговски Совет на родители
5. Валентина Јоцевска Наставнички совет
6. Ивона Бојчева Наставнички совет
7. Ѓоргија Секуловски Општина