Мисија


Квалитететно знаењепат кон иднината
Поаѓајќи од мисијата училиштето ќе го поттикнува учењето и личниот,
емоционалниот и социјалниот развој на учениците преку создавање на услови
кои промовираат етничка интеграција и здрава училишна средина.

Мото на училиштето
Училиште со еднакви можности за развој и напредување


Визија
Создавање современа, ефикасна и квалитетна настава,
приспособена според потребите, можностите и интересите на
ученицитесредина во која што ќе се почитуаат разликите