Основно општинско училиште Ацо Шопов,, Бутел –Скопје

   Вработени

1. Билјана Симоноска Антовска Директор

 

Табела за податоци за стручна служба  во OOУ Ацо Шопов

Име и презиме Работно место
1. Адријана Зарева Кипровска Психолог
2. Маја Ивановска Педагог
3. Звонко Николовски Библиотекар
4. Марина М. Апостоловска

 

Специјален едукатор и рехабилитатор

 

Табела за податоци за административни службеници  во ООУ Ацо Шопов

Име и презиме Работно место
1. Ана Апостолоска Митревска Секретар
2. Наталија Рајчин Сметководител

 

Табела за податоци за помошно – тенички персонал  во ООУ Ацо Шопов

 

Име и презиме Работно место
1. Димитар Ѓаковски Домаќин
2. Коце Чанкуловски Хаусмајстор
3. Сунчица Бошковиќ Хигиеничар
4. Славчо Бабуловски Хигиеничар
5. Јадранка Ѓорѓиевска Хигиеничар
6. Ружа Тапчановска Хигиеничар
7. Елизабета Павловска Хигиеничар
8. Зорица Накевска Хигиеничар
9. Снежана Милошевска Хигиеничар
10. Даниела Величковска Хигиеничар
11. Виолета Кузмановска Хигиеничар
12. Зоран Кекеновски Чувар

 

Табела за податоци за воспитно-образовниот кадар во одделенската настава во ООУ Ацо Шопов

 

Име и презиме Работен однос
1. Билјана Трајаноска Одд.наставник
2. Марина Станојковска Одд. наставник
3. Валентина Јоцевска Одд. наставник
4. Елена Јешиќ Одд. наставник
5. Златка Давиткова Одд. наставник
6 Марија Анѓелова Одд. наставник
7 Александра Неделковска Одд. наставник
8. Анета Андоновска Одд. наставник
9. Ивона Бојчева Одд. наставник
10. Магдалена Андонова Одд. наставник
11. Олгица Џоровска Одд. наставник
12. Наташа Стојановска Одд. наставник
13. Светлана Л. Пислевска Одд. наставник
14. Ирена Трајковска Одд. наставник
15. Сашка Смилковска Одд. наставник
16. Силвана Ѓуровска Одд. наставник
17. Живка Радичевска Одд. наставник
18. Дијана Серафимовска Одд. наставник
19. Елена Јоциќ Блажевска Одд. наставник
20. Благица Јанковска Одд. наставник
21. Елена Јанчевска Терзиевска Одд. наставник
23. Настасја Давидовска Наставник по англиски јазик
24. Александра Ѓорѓиевска Наставник по англиски јазик
25. Весна Пановска Наставник по англиски јазик
26. Јане Карајованов Наставник по физичко и здравствено образование
27. Златко Богдановиќ Наставник по физичко и здравствено образование
28. Весна Стајковска Наставник по природни науки
29. Оливера Костадинова Наставник по техничко образование
30. Дамјан Донев Наставник по физичко и здравствено образование

 

Табела за податоци за воспитно-образовниот кадар во предметна настава во ООУ Ацо Шопов

Име и презиме Работен однос
1. Елена Златкова Наставник по математика
2. Виолета Тодоровска Наставник по географија
3. Весна Јакимовска Наставник по физика
4. Весна Додевска Наставник по македонски јазик
5. Билјана Јосимоска Наставник по географија
6. Маја Чубриноска Наставник по биологија
7. Билјана Р.Стомнароска Наставник по македонски јазик
8. Дарко Костенцов Наставник по историја
9. Виолета Тевдовска Наставник по англиски јазик
10. Лиле Рабреновиќ Наставник по физичко и здравствено образование
11. Дара Драгановска Наставник по математика
12. Валентина Зотевска Наставник по англиски јазик
13. Димитар Димитров Наставник по музичко образование
14. Александра Јорданоска Наставник по македонски јазик
15. Марија Димовска Наставник по етика и религии
16. Весна Стојановска Наставник по германски јазик
17. Ване Ѓорговски Наставник по ликовно образование и иновации
18. Никола Арсов Наставник по физичко и здравствено образование
19. Соња Алчевска Наставник по хемија
20. Нина Дуковска Наставник по информатика
21. Даниела Е. Стојановска Наставник по германски јазик
22. Радица Милковска Станковска Наставник по италијански јазик
23. Игор Бошковски

 

Наставник по историја
24. Јасмина Михајловска Наставник по математика
25. Рада Гроздановска Наставник по македонски јазик