903

Биланс на состојба 903
Структура на приходи по дејности (СПД-РЕКАПИТУЛАР) 903
Приходи и расходи 903
Посебни податоци 903
Даночен биланс за оданочување на добивка 903

 

787

Bilans na sostojba 787
Struktura na prihodi po dejnosti 787
Prihodi i rashodi 787
Posebni podatoci 787
Danocen bilans 787

 

785

Bilans na sostojba 785
Struktura na prihodi po dejnosti 785
Prihodi i rashodi 785
Posebni podatoci 785
Danocen bilans 785