Реализација на проектите за учебната 2023/2024

 

Во училиштето ООУ„Ацо Шопов“ во текот на оваа учебна година наставата ќе се реализираат следниве проекти:

Во училиштето се реализираат следните проектни активности:

Проект „Интеграција на еколошката едукација“, одговорен наставник Маја Чубриновска – координатор.

Проект „Меѓуетничка интеграција во образованието“, Силвана Ѓуровска – координатор, Директор Билјана Симоноска Антовска, Марица  Попоска – психолог, Ване  Ѓорѓоски – наставник, Билјана Трајковска- наставник

Проект „Ненасилно однесување во училиштето“, одговорен наставник: Виолета Тодоровска – координатор, Марица Поповска –  психолог,    Весна Јакимовска – предметен наставник, ментор на училиште, Маја Ивановска – педагог, Сашка Смилковска – одделенски наставник, Анета Андоновска – одделенски наставник

Проект „Антикорупциска едукација на учениците“, одговорен наставник Дарко Костенцов и Марија Димовска.

Проект „Отворено граѓанско општество“, одговорен наставник Марија Димовска – координатор.

Проектот „Заедничка грижа за правилно насочување на учениците“, одговорен наставник Весна Додевска.

Во рамките на програмат Еразмус +, КА122 со добиен гранд од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, одговорен наставник Настасја Давидовска.