903

биланс на состојба 903
структура на приходи 903
Биланс на приходи и расходи 903-1-4
Биланс на приходи и расходи 903-6-11

787

Биланс на состојба 787
Биланс на приходи и расходи 787-5-6
Биланс на приходи и расходи 787-1-4
Биланс на приходи и расходи 787-7-12 (1)

603

Биланс на состојба 603
Биланс на приходи инрасходи 603-5-6
Биланс на приходи инрасходи 603-1-4
Биланс на приходи инрасходи 603-7-12