Процедура за избор на претседател на заедница на паралелка