ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Во ООУ ,,Ацо Шопов” заврши реконструкцијата на 1.150m2 на веќе постоечката фасада.

9.12.2020 година
Во ООУ ,,Ацо Шопов” заврши реконструкцијата на 1.150m2 на веќе постоечката фасада.
Целта на проектот е значително да се подобри енергетската ефикасност на училиштето што во голема мера ќе придонесе кон намалување на потрошувачката на електична енергија.
Проектот е поддржан од Владата на Р.С.М.,согласно реализацијата на Проектот за намалување на аерозагадувањето за 2020 година.