ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

РЕГИОНАЛЕН НАТПРЕВАР ПО НАРОДНА ТЕХНИКА

На денешниот 31.03.2019 ГОДИНА, регионален натпревар во организација на Народна техника Скопје; под менторство на Невенка Стоева, наставник по географија во ООУ,, Ацо Шопов” Скопје постигнати се следниве резултати по областите: Применета географија -ТРЕТО МЕСТО- Војана Петрова, 9б одд. Астрономија – Анастасија Анѓелкоска -ВТОРО МЕСТО 7 в одд.. Илина Стеваноска 9б одд.- петто место и Моника Брзаковска 9а одд. четврто место. Преку изработување на теми за дадена област ученеците се стекнаа со знаења за начинот на изработување на научно- истражувачки трудови, примена на знаењата и нивна презентација . Трудовите беа:
поткрепени и со лични изработки. Ученичките Војана Петрова и Анастасија Анѓелкоска се здобија со право за учество на државен натпревар.Теми: Анастасија Анѓелкоска ,, Планетата Јупитер” , Војана Петрова ,, Кристалната пештера во Македонија”, Илина Стеваноска,, Прочистување на почвата со фиторемедијација” и Моника Брзаковска ,,,Климатските карактеристики на Македонија”