ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

ПРОЕКТ ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО

  1. ПРОЕКТ ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО
На 28.10.2021 реализирана е завршна заедничка МИО активност
Активноста беше реализирана онлајн на ТЕАМС платформата каде што
учениците презентираа две теми и тоа учениците од ООУ„Ацо Шопов„ од
Скопје ја презентираа работата од учениците од ООУ „Мустафа Кемал Ататурк„
од Пласница со наслов „Реката Треска„ , а учениците од ООУ„Мустафа Кемал
Ататурк„ од Пласница ја презентираа работата на учениците од ООУ„Ацо
Шопов„ од Скопје со наслов „Загадување на непосредната животна околина„
И двете теми беа презентирани на македонски и на турски јазик.
Одговорни наставници за оваа активност беа Маја Чубриноска и Виолета
Миленковска Тодоровска .
Проектот е поддржан од МОН и Општина Бутел
Координатори на проектот Силвана Ѓуровска