ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Препораки за однесување на наставниците и учениците за време на наставата од далечина