ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

ОТВОРЕН ДЕН ЗА ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

ОТВОРЕН ДЕН ЗА ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
За прв пат во нашето училиште се спроведе “Отворен ден за граѓанско образование” кој има за цел да се потикне одговорноста кај учениците за состојбите и условите во училиштето и заедницата како и да се зајакне нивната иницијативност за преземање активности за позитивни промени.
Истовремено активностите придонесоа за промоција на граѓанските вредности на ниво на целото училиште и поврзување на училиштето со пошироката заедница.
Активностите беа реализирани од страна на: ликовната, литературната и драмската секција како и од страна на членови на “Мировниот клуб”.
Целата организација и реализација се одвиваше во соработка со претставници од БРО.Координатор на активностите е педагогот на училиштето Маја Ивановска.