ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Низ интегрирани активности по предметите математика и ликовно образование учениците од II б одд. научија за симетрија.

8.04.2021 година
Низ интегрирани активности по предметите математика и ликовно образование учениците од II б одд. научија за симетрија, симетрични форми и оска на симетрија. Воедно ги изразија своите креативни способности и направија интересни композиции од бои и форми. Одделенски наставник: Магдалена Андонова.
May be art