ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Недела на патронот Ацо Шопов одбележана од драмската секција.

Недела на патронот Ацо Шопов одбележана од драмската секција.

Драмската секција на тема,,Бидете упорни и секоја цел кон подобро утре ќе ви стане навика”- учениците од 4 одд и наставничката Дијана Серафимовска.