ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

На часот по природни науки во 2 в одделение -,,Правиме леб” -онлајн.

21.01. 2021 година
На часот по природни науки во 2 в одделение -,,Правиме леб” -онлајн.,за успешна соработка и благодарност на родителката Виолета Богдановиќ.
Одделенски наставник
Олгица Џоровска.