ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

8.10 . 2021 ДЕТСКА НЕДЕЛА

Воннаставни  активности по повод правата на децата со учениците од 5 а одд