ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Цели за реализирање на воспитно – образовната работа

Следење и практична примена на проектите и промените во воспитно образовниот процес.

Постигнување на повисоки резултати и афирмација на СУА и воннаставните активности во и надвор од училиштето, вклучувајќи ги учениците од различен пол и етничка припадност, оние со послаб успех и учениците со посебни потреби преку унапредување и усовршување на наставниот кадар.

Осовременување и воведување на медиотека – компјутеризација во библиотеката.