ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

На 9.10. 2022 год. во соработка со членовите од Совет на родитекли, психологот Марица Попоска реализираше презентација и работилница со цел да се воочат заеднничките одговорности и активности за да може конкретно да се насочи заедничкото делување во правец на подобрување на воспитнообразовната работа во училиштето. Чест и задоволство беше да се соработува со родителите кои несебично изнесоа свои мислења и идеи за поустешна понатамошна соработка.