ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „АЦО ШОПОВ“ СКОПЈЕ

Протокол за реализација на воспитно-образовната дејност во случај на пандемија