Кодекси за однесување-онлајн настава-converted

 

УЧИЛИШЕН КОДЕКС

За однесување на учениците, родителите и наставниците

 

 1. Примерен изглед на ученикот( работна облека, средена коса, без обетки (кај машките ученици)

-разговор со ученикот

-разговор со родителот

-разговор со психологот, директорот (прдагошки мерки)

 

 1. Отпадоците да се фрлаат во корпа

-средување на околината

-да го собере целиот отпад

-да се грижи една недела за хигиената во училницата

 

 1. Превземање на лична одговорност за постапките

-признавање на вината-извинување

-опомена од класниот за однесувањето

-педагошка мерка

 

 1. Почитувај го знаењето и искуството на наставниците

-разговор на ученикот со наставникот

-разговор ученик-наставник-одд. раководител

– разговор ученик-наставник-одд. раководител-родител

 

 1. Почитување на другите ученици, наставници, вработени

-разговор на ученикот со класниот

-јавно извинување пред  одделението

-разговор на ученикот-родителот и психологот

 

 1. Редовно носење на работна облека

-опомена

-извинување

-разговор со родител и понатамошна постапка

 1. Мобилни телефони да не се користат на часовите

-јавно извинување

-опомена

-одземање

 

 1. Правилен и еднаков воспитно-образовен однос

-разговор со одд. раководител

-разговор ученик-одд. раководител-родител

-разговор ученик-родител-психолог-директор

 

 1. Навремено доаѓање на настава

-јавна опомена од претседателот на заедницата

-дополнително ангажирање на наставникот

-пријавување кај директорот (соодветни мерки)

 

 1. Забрането користење на мобилни телефони кај наставниците

-опоменување од ученици

-опоменување од одделенски раководител

-опоменување од директор

 

 1. Правилен и мотивирачки пристап кон предметот

-користење на средства за визуелизација

-поттикнување на учениците да даваат идеи

-дополнително објаснување на учениците

 

 1. Наставниците да не ги навредуваат учениците

-разговор со класниот-наставник

-разговор со родителот-наставникот

-разговор со психологот-родител-наставник

 

 1. Почитување на личноста на наставникот –У.Р.

-опомена пред родителите на родителска средба

-одземање право на збор

-отстранување од родителски состанок

 

 1. Почитување на приемниот ден- освен ако родителот е повикан од наставникот

-опомена пред родител-родителска средба

-разговор со психолог

-разговор со директор

 

 1. Редовно доаѓање на родителски средби

-опомена

-извинување

-ангажирање

 

 1. Воспоставување на професионална соработка со наставниците

-почести средби во врска со проблемот

-отворен разговор на родителски состанок

-формирање одбор од 3 члена за решавање на проблемот

 

 1. Соодветен однос кон институцаијата-училиште

-опомена од наставникот

-разговор со психологот

-разговор со директорот

 

 1. Родителот не смее да го прекинува часот или да влегува на час

-опомена

-одбивање на соработка

-враќање на родителот

 

 1. Редовно информирање за успехот и пиоведението

-опомена

-јавно извинување пред родителот

-писмена опомена

 

 1. Родителите да не влегуваат во конфликт со други деца

-опомена од клас

-опомена од психолох-директор

-одбивање соработка