Билјана Симоноска Антовска е родена 1978 г. во Скопје.

Завршува Природно математички факултет, на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, применета информатика. Во 2011 се запиша на педагошка доквалификација на Филозофски факултет.

Вработена во Државен Завод за Геодетски Работи, Скопје – Сектор КИС – одделение за дигитализација од 1999 до ноември 2006.

Во Јануари 2008 се вработува во ООУ „Ацо Шопов” – Скопје, Радишани и ООУ „Св. Климент Охридски” – Скопје, Бутел како наставник по информатика.

Во октомври 2012 е член на Училишен Одбор во ООУ „Ацо Шопов“ – Скопје и претседател на училишниот одбор до октомври 2018.

Член е на Испитна комисија за полагање на стручен испит на приправници во основните училишта по информатика од 2011 до 2013 и претседател на истата комисија од 2015 до 2019.

 

Посетени обуки и сертификати:

-За успешно изведена обука за Microsoft Windows XP, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint и Internet Explorer и  MS Outlook во рамките на проектот на владата – Македонија замја на информатичари спроведена од Innovation – Друштво за Нови  Иновативни Технологии – декември 2008 г.

-Планирање и подготовка на наставата во основното училиште – септември 2008 г.

-Примена на стандардите за оценување на учениците (формативно оценување) – јули 2010 г.

-„UTTP – линукс“ модул – април 2010 г.

-Thinkquest образовен портал – јуни 2010 г.

-Работилница со наставници обучувачи за користење на Edubuntu во наставата – јуни 2010 г.

-Информационен систем за управување во образованието (Апликација EMIS и HRM) – август 2010 г.

-Апликација за тестирање и анкетирање – јануари 2011 г.

-Безбедност на интернет едукативна презентација – март 2011 г.

-Работилница за снимање добри училишни практики – април 2011 г.

-Регионална средба со наставници за поддршка при интеграција на технологија – мај 2011г.

-Сумативно оценување – јуни 2011 г.

-Успешна примена на ИКТ во наставата – јули 2011 г.

-Наставничко електронско портфолио во One Note – март 2012 г.

-Употреба на едукативна платформа Edmodo во наставата – октомври 2012 г.

-Пристапна информатичка технологија во образованието – октомври 2012 г.

-Креативна WEB 2.0 алатки во наставата – декември 2012 г.

-Мултиетничка интеграција – јануари 2013 г.

-Заштита на личните податоци – јуни 2013 г.

-Бизнис, иновации и претприемништво – септември 2013 г.

-ИТ алатки во наставата – декември 2016 г.

-Развивање на проекти во рамка на Програмата Еразмус +- мај 2016 г.

-Методи, техники и алатки за работа за работа со ученици со посебни потреби – фебруари 2017

-Computational thinking in relationship with IBL:theory and practices – јуни 2017г.

-Како да ги мотивираме учениците – ноември 2018г.

-Fifth educonference for teacher and IT expert – мај 2019г.

-Инклузивно образование – декември 2019 г.

-Micro: bit basic course – март 2020 г.

-Microsoft Teams for Education – април 2020 г.

-Реализација на наставата со користење на ИКТ – септември 2020 г.

-Запознавање со Scientix 4 – декември 2020 г.

-Добри СТЕМ практики од онлајн наставата по математика – јануари 2021 г.

-Педагошки аспекти на онлајн наставата – како да се реализира добар онлајн час – фебруари 2021 г.

-Квалитетна онлајн настава базирана на интерактивни едукативни ресурси во информатиката – фебруари 2021 г.

-Критичко размислување и кодирање на уредот микробит – март 2021 г.

-Презентација на добри практики на онлајн алатки за формативно оценување и креирање на дигитални СТЕМ материјали – април 2021 г.

-Реализирани СТЕМ активности за време на Stem Discovery Campaign – април 2021 г.

-Презентација на онлајн алатки за формативно оценување и креирање на дигитални СТЕМ материјали – мај 2021г.

-Придобивки и предизвици од реализацијата на онлајн наставата – октомври 2021 г.

 

Обуки кои ги имам одржано:

-Во рамките на проектот на владата – Македонија замја на информатичари спроведена од Innovation – Друштво за Нови  Иновативни Технологии Innovation – обука на граѓани за Windows XP, Microsoft Office  пакет декември 2008

-Работилница со наставници обучувачи за користење на Edubuntu во наставата,

Обучувач на обуки за користење на ИКТ во наставата – јуни 2011 г.

-Обука на граѓани на општина Бутел за Windows XP, Microsoft Office  пакет – декември 2013

-Дисеминација „Училишта на 21 век“, Критичко размислување и микробит – јануари 2020

-Обука за користење на националната платформа и Тeams – септември 2020

 

Признанија и награди:

51 – признание за учество и придонес на смотра на млади техничари и природници, мај 2010г.

3 награда на регионален натпревар

Диплома за особен придонес во унапредување на научно-техничкото творештво на надарените млади во природните и техничките науки – јуни 2010 г.

1 награда на државно ниво

56 – признание за учество и придонес на смотра на млади техничари и природници, април 2015 г.

ЗИМ регионален натпревар учество и 3 место – мај 2015 г.

ЗИМ државен натпревар учество– мај 2015 г.

ДАБАР – интернационален натпревар 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

ЗИМ  општински и регионален натпревар 2 место – мај 2017

ЗИМ  државен натпревар учество – мај 2017 г.

ЗИМ  општински и регионален натпревар учество 2019  – март 2019 – 3 награда

ЗИМ  државен натпревар учество и 1 место – март 2019

60 – признание за учество и придонес на смотра на млади техничари и природници – март 2019 – 4 место

ЗИМ  општински и регионален натпревар учество – март 2020 учество

ЗИМ  општински и регионален натпревар учество – март 2021 – 3 награда

ЗИМ државен натпревар учество –  март 2021-3 награда

Британски совет Натпревар по кодирање 1 место – март 2021г.