Име  и презиме Претставник
1. Зоран Велковски Претседател –

Совет на родители

2. Гордана Николовска Стојчевска Потпретседател –

Совет на родители

3. Марија Димовска Записничар –

наставнички совет

4. Корнелија Утевска Глигоровска Совет на родители
5. Настасја Давидовска Наставнички совет
6. Ивона Бојчева Наставнички совет
7. Ѓоргија Секуловски Општина