Име  и презиме Претставник
1. Билјана С. Антовска Претседател -наставнички совет
2. Весна Додевска потпретседател- наставнички совет
3. Виолета Тодоровска записничар – наставнички совет
4. Соња Трајковска Совет на родители
5. Вене Тасев Совет на родители
6. Игор Милевски Совет на родители
7. Дарко Таневски

 

Општина
8. Наталија Радивојевиќ Миленкова Општина
9. Ивана Главичиќ МОН