Проекти

 

Прилог 13-проекти-converted

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ

„АНТИКОРУПЦИСКА ЕДУКАЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ“

за учебната 2018/2019

 

ПРОЕКТАНТИКОРУПЦИСКА ЕДУКАЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ

 

ПРОЕКТ ЗАЕДНИЧКА ГРИЖА ЗА ПРАВИЛНО НАСОЧУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

 

ПРОЕКТОТ НЕНАСИЛНО ОДНЕСУВАЊЕ ВО УЧИЛИШТЕТО-НЕНАСИЛСТВО
ПРОЕКТОТМУЛТИЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО

 

ПРОЕКТОТ-ЕКО УЧИЛИШТЕ