ООУ „АЦО ШОПОВ“ – СКОПЈЕ

Н. РАДИШАНИ – ОПШТИНА БУТЕЛ, СКОПЈЕ

 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ВО

ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

ГЛОБАЛЕН ПЛАН НА РАБОТА ВО ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ

 

 

ВОВЕД

Современиот начин на живот за сѐ поголем број родители ја наметнува потребата за грижа за детето по завршување на редовните часови. Домот често го изложува детето на многу опасности, а стравот и загриженоста на родителите на детето во текот на работниот ден ја наметнуваат потребата за организирана грижа за децата. Училиштата, на тој начин, добиваат нова и посложена улога која бара поорганизирана заштита на децата во текот на целиот ден. Продолжена секојдневна работа по редовните часови – продолжен престој , е еден од моделите кои можат успешно и систематски да ги решат овие проблеми, особено во урбаните средини. Новата улога на училиштето на овој начин ќе биде максимално и рационално искористена бидејќи обезбедува безброј можности за дејствување со цел правилен развој и развој на секое дете во квалитетна личност, во корист на нивното семејство и заедница.

Училиштето организира Дневен престој за сите ученици од второ до петто одделение кој се реализира според изготвен Наставен план и програма и ќе се одвива секој наставен ден. За време на Дневниот престој учениците  ги изработуваат домашните задачи, го повторуваат наставниот материјал, се надоградуваат со нови знаења, работат на компјутери, имаат слободни ученички активности (игри, ликовно, музичко, физичко и здравстврно образование и сл.) учествуваат во културно-уметнички настани, имаат организирани прошетки и посети на културни објекти и знаменитости  и други активности. Продолжената настава и учењето, како организација во која ученикот покрај учењето ќе се чувствува слободен, работејќи со своите другари. Учениците треба да го почувствуваат Дневниот престој како организирана хармонична целина за работа-учење, творење, дружење, одмор, забава, а во амбиент кој во многу се разликува од амбинтот во кој се изведува наставата и другите училишни активности, а кој се доближува до родителскиот дом.

Дневниот престој на учениците во основното училиште има педагошки, психолошки, социолошки и медицински карактер. Дневниот престој  е организиран со психолошка и педагошка основа.

Психолошката основа Ја сочинуваат правилната смена помеѓу работата и одморот т.е. на напнатоста и ослободувањето во текот на денот како пократок временски интервал и седмицата како подолг временски период.

Педагошка основа– Во училиштето треба да се бара во едноставниот и солидно поставен воспитно-образовен процес, кој ги опфаќа активностите на учениците почнуваќи од наставата, потоа учењето, извршувањето на задачите.

 

 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДНЕВНИОТ ПРЕСТОЈ

РАБОТАТА ВО ДНЕВНИОТ ПРЕСТОЈ ОПФАЌА:

 1. Работа со ученици
 2. Соработка со родителите
 3. Соработка со наставниците
 4. Соработка со директорот, педагогот, психологот
 5. Воспитно-образовни установи, заводи за школство и други институции.

 

 

РАБОТА СО УЧЕНИЦИ

Во дневниот престој учениците се вклопуваат со согласност од родителот. Групата во дневниот престој е хетерогена што ја отежнува организацијата за работа.

Децата во дневниот престој се запознаваат со правилата на однесување кои треба да се почитуваат, се запознаваат со основните хигиенски услови и навики. Се одржува личната хигиена и естетскиот изглед на работните и помошните простории како и околината на училиштето.

Работат на учениците во дневниот престој се изведува со зададени цели и задачи според ориентациониот план на дневните активности на учениците.

 

 

УЧИЛИШНИ АКТИВНОСТИ

Работата со учениците се состои во:

Таа просечно трае по 2 часа дневно.

 

Улогата на наставникот за време на учењето се состои во:

Наставникот дополнително помага и објаснува за полесно и точно завршување на домашната задача. Се организира меѓусебна помош на учениците (подобрите им помагаат на послабите).

За подобрување на успехот се соработува со оделенските наставници.

Се применуваат и контролни задачи, учење по даден потсетник, вежби, диктати и др.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗА УЧИЛИШНИТЕ АКТИВНОСТИ

Стекнување на општи и применливи знаења што се потребни во секојдневниот живот:

 

 

СЛОБОДНИ АКТИВНОСТИ

Слободните активности се збир од најразлични видови активности каде што доаѓа до израз слободата на личниот избор на учениците.  Овие активности најчесто се оформуваат по желба на учениците, но сепак мотивирани и  поттикнати од наставникот.  Целта на слободните активности е преку нив учениците да се одмараат, релаксираат и опуштаат.  Со дозвола тие сами да одберат со какви  активности  ќе се занимаваат им се дава до знаење дека Дневниот  престој е место различно од наставата, дека тука можат да си играат, да се забавуваат, да го продлабочуваат меѓусебното другарување и почитување. Но, слободните активности се реализираат и преку изучување на интересни содржини, стекнување навики и добро воспитување.

Овие активности се усмерени каде слободата доаѓа до израз со личниот избор на ученикот. За поуспешно остварување на целите и задачите овие активности се организираат по области:

 

 1. Здравствено – физичко подрачје,
 2. Музичко подрачје,
 3. Научно-техничко подрачје,
 4. Естетско- уметничко подрачје и
 5. Опшествено-политичко подрачје.

 

 1. Преку здравствено-физичкото подрачје учениците усвојуваат знаења и вештини од спортот, изградуваат навики за културно однесување во слободното време и воведување во разни видови игри.Активностите ги изведуваме во затворен простор (училница, фискултурна сала) во училишниот двор и околината. Во овие активности спаѓаат: лесна гимнастика (вежби за загревање и раздвижување), мал фудбал, ракомет, пинг-понг, кратки излети во блиската околина, игри за развивање на моториката штафетни игри, организирање на натпревари, ритмички и народни игри и танци,игри на снег скокање и лизгање, игри со коцки, не лути се човече, шах, гледање и слушање на ТВ и радио емисии, разговор и квизови од спортот.

 

 1. Музичко подрачје учениците развиваат музички вештини, се стекнуваат со способности за пеење и свирење на различни детски инструменти.Се стекнуваат знаења за народната музика , народните инструменти , ора и танцови . Учениците спремаат музички кореографии и земаат учество во училишните приредби.

 

 1. Научно-техничко подрачје се состои во ораганизирање игри од науката и техниката, математички игри, решавање на крстозбори, ребуси, криенки, загатки,изработка на албуми, карти, гледање на филмови, работа со компијутери и сл.

 

 1. Естетско-уметничко подрачје се состои во организирање посети на изложби, библиотеки, формирање на драмски, пеачки, рецитаторски групи, следење на училишни емисии, слушање на CD (детски, народни и забавни мелодии), пишување на слободни состави и творби. Водиме грижа за естетскиот изглед на просториите, бираме најдобар пеач и др. Ликовно искажување на настани од минатото, сегашноста и иднината, изработување на албуми, честитки за празници и сл.

 

 1. Опшествено-политичко подрачје се реализира низ активностите: Организирање на посети на културни-историски споменици, пратење на најбитните настани во нашата земја и изработка на плакати , паноа, албуми. Изградување навики за културен однос на улица, кино, театар, екскурзија и т.н. Прослава на државни празници, обележување на поважни настани во земјата и светот.органанизирање и посетување на детски олимпијади и маскембали.

 

 ФОРМИРАЊЕ КУЛТУРНО – ХИГИЕНСКИ И РАБОТНИ НАВИКИ

Изградување на правилен однос кон сите видови на работа, иницијативност и самоиницијатвност, перманентна грижа за добиените задолженија (дежурство, грижа за навремено извршување на обврските, домашните задачи да се работат самостојно).

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СЛОБОДНИТЕ АКТИВНОСТИ

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

 

  КЛУЧНИ ОБЛАСТИ НА РАЗВОЈ

           

            Хармоничен развој на телото и душата: задоволување на потребата за движење и воспоставување на културата на движење; подобрување на координацијата на движењето, чувството на ритам и слушање; Комуницирање со основните поставувања на здрав начин на живот; основата на основните навики што му служат на целта; Збогатување на емоционалниот живот; подобрување на знаењето за себе и за другите; реална само евалуација; зајакнување на потребата за меѓучовечки односи.

Лесен процес на социјализација и комуникација : во основата на интелектуалните, емоционалните и моралните карактеристики на личноста; запознавање и практикување соодветно однесување; зајакнување на чувствата на еднаквост во односите; усвојувањето на практични знаења поврзани со основното граѓанско образование и секојдневните обврски.

Воспоставување на основата на јазичната комуникација : постигнување на цврста употреба на јазикот , усно и писмено, основно на способноста и вештините; насочени за развој  на способности; основата на вештини за самообразование и самообразование.

Покрај постигнувањето на прецизност и вештини за читање, од прво до петто одделение од учениците се бара да ги развијат основните вештини за толкување, критичко и креативно читање вештини и експресивно читање и рецитирање. Барањето да се развие убав ракопис, економичната и уредна организација на текстот и употребата на стандардни и обични писма не ја спречува индивидуалноста на ракописот. Учениците мора да научат да пишуваат без да испуштаат, менуваат или пуштаат букви.

Воспоставување на основите на математичката, логичката и научно-технолошката писменост: активностите на креативно, јасно и логично решавање на проблемите; откривање, класификација, класификација, генерализација, скицирање, пресметување и мерење; примена на математички знаења во различни концепти; употреба на зборови, броеви, симболи, графикони, табели, дијаграми и модели за објаснување на математичкиот легитимитет; употребата на соодветен математички запис, математичка и друга терминологија поврзана со природните науки, вербализација – математички јазик; поддршка на решенија со вербална и симболичка активност; употреба на информатички комуникациски технологии (ИКТ);обука и развој на работни практично-технички вештини

Културна и уметничка област на развој: обука за добивање емоционални, морални и естетски доблести во литературни и уметнички дела, преку театарски и кино сали; читање квалитетна поезија и проза; да ја познаваат  класичната македонска и странска литература.

Внимание е фокусирано на литературните, историските и теоретски пристапи кон блиската возраст на учениците.

Игри, спорт и рекреација: постојано задоволување на потребата за движење; имитирани игри, детски игри од народна традиција, импровизирање игри во независна насока, подобрување на координацијата на движењето, групни импровизирачки игри придружени со ритам, движење и мимикрија; основни игри, тимски игри, спорт.

Активности по избор: Секое училиште, во зависност од условите што ги има избира активности што се специфични за нивниот крај или училиште (во согласност со локалните настани, народни обичаи или околностите во кои живеат и работат) Во организацијата е можно да се обезбедат активности на учениците кои вклучуваат учење на странски јазик, тренирање на спорт (со тренери) или активности кои се договорени со родителите и кои родителите дополнително ги финансираат.

 СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ

Соработката со родителите има плански и системски карактер. Се организираат општи и индивидуални среќавања на кои се зборува за значењето на дневниот престој во училиштето, заедничко решавање на одредени проблеми.

СОРАБОТКА СО НАСТАВНИЦИ И СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ

Оваа соработка е од посебно значење пред се со одделенскиот наставник чии ученици се наоѓаат во групата заради запознавање со позитивностите и слабостите на учениците во наставата, нивната дисциплина и активност.

За сета воспитно-образовна работа застапена во Дневниот престој се води следната педагошка документација:

 1. Список на учениците со основните податоци: име, татково име и презиме, место на живеење, занимање на родителите, дом, телефон, одделенски раководител
 2. Дневник за работа т.е. оперативен план за работа
 3. Годишен план на работа со организирани слободни активности
 4. Распределение на активности по месеци
 5. Дневни подготовки со дневни активности во Дневен престој

       

 

АКТИВНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ

 

АКТИВНОСТИ НА НАСТАВНИКОТ

 

МЕТОДИ НА РАБОТА

 

 

ТЕХНИКИ НА УЧЕЊЕ

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ФОРМИ НА РАБОТА:

Заедничка, групна, индивидуална и работа во парови-тандеми.

 

 

СРЕДСТВА:

 

 

ТЕХНИКИ И МЕТОДИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПОСТИГНУВАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ

 

 

РАСПОРЕД НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ И РАБОТНИТЕ ОБВРСКИ

 

ПРВА СМЕНА

07:00 07:30 Доаѓање на учениците во Дневен престој
07:30 08:00 Слободни активности
08:00 08:45 Задолжителни активности

(пишување домашни, повторување на учениот материјал)

08:45 09:00 Миење на раце и подготовка за појадок
09:00 09:30 Појадок
09:30 10:50 Задолжителни активности

(пишување домашни, повторување на учениот материјал)

10:50 12:00 Слободни активности
12:00 12:15 Миење на раце и подготовка за ручек
12:15 13:00 Ручек
13:00 13:30 Одмор и подготовка за редовната настава

 

 

РАСПОРЕД НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ И РАБОТНИТЕ ОБВРСКИ

 

ВТОРА СМЕНА

11:30 11:45 Доаѓање на учениците во Дневен престој
11:45 12:00 Миење на раце и подготовка за ручек
12:00 12:30 Ручек
12:30 12:45 Одмор
12:45 14:30 Пишување на домашни задачи

(повторување на учениот материјал)

 

14:30 16:00 Слободни активности
16:00 16:30 Подготовка на учениците за напуштање на Дневниот престој

 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКТИВНОСТИ ВО ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ ПО МЕСЕЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

СЕПТЕМВРИ 2018

 1. Формирање на паралелката од продолжен престој
 2. Запознавање на учениците, распоред за седење по групи по одделенија
 3. Запознавање на учениците со активностите и задачите кои ќе се реализираат во текот на учебната година
 4. Разговор со учениците за однесувањето во училницата, правила на однесување и нивно почитување
 5. Игра на воздух: „Штркот бара боја“
 6. Разговор и читање на погодни текстови за престојните празници 8-ми Септември (Ден на независноста на Р.Македонија)
 7. Читање на текст “Летен распуст”
 8. Изработка на цртежи на тема”Најубавиот ден од летниот распуст”
 9. Изработка на декорации за училницата
 10. Естецко уредување на училницата
 11. Разговор со учениците на тема “Професија”
 12. Ликовно изразување на тема “Што сакам да бидам…”
 13. Вежби за раздвижување и истегнување на мускулите од целото тело
 14. Работа со компјутери
 15. Слушање на детски песнички
 16. Игра во училишниот двор „Весела гимнастика“
 17. Натпреварувачки игри (погодување на цел со топка)
 18. Гледање на сказната за Црвенкапа (Интерактивна табла)
 19. Рецитирање на детски песнички
 20. Читање на поучни приказни
 21. Конструктивни игри
 22. Разговор за Есента
 23. Групна игра во училишниот двор “Иде мачка”
 24. Пишување домашни задачи зададени на редовните часови
 25. Прошетка во училишниот двор
 26. Вежби за броење од 1 -100
 27. Вежби за графомоторика
 28. Усно и писмено изразување со полни реченици
 29. Раскажување на приказни, сказни (читање)
 30. Есенски плодови
 31. Гледање на народна приказна
 32. Разговор: како да се грижиме за да имаме здрави заби
 33. Моделирање
 34. Пишување на домашни задачи
 35. Употреба на наставни ливчиња за повторување и надоградување на знаењата
 36. Пеење на детски песнички
 37. Вежби: Цртање фигури од геометриски форми
 38. Активности на интерактивна табла за развој на меморијата и дополнување на знаењата по математика, македонски јазик и природни науки
 39. Есенско дрво
 40. Игра: Топло – ладно
 41. Приказна по слики: Врабецот Симе
 42. Работилница: Да го запознаеме светот (Ж.В)
 43. Игра: Мета
 44. Работа со компјутери – Образовни игри
 45. Читање на текстови од детски списанија
 46. Игри со топка на отворен простор
 47. Вежби: Составување на реченици по дадени слики
 48. Работилница: Изработка на еже од хартија
 49. Боење и декорирање на желка од хартија
 50. Вежби во пишуање
 51. Пеење на народни песни
 52. Опишување на овошје
 53. Пишување текст на компјутер
 54. Кошничка од картончиња
 55. Математички вежби – Цртање фигури од геометриски форми
 56. Изработка на пано „Учиме низ игра“
 57. Штафетни игри

(Во зависност од потребите и способностите на учениците наставникот прави избор на понудените наставни содржини)

 

 

ОКТОМВРИ 2018

 1. Работа со компјутери во програмата на “Tool kid”
 2. Читање на текст “Првиот жолт лист”
 3. Разговор со учениците за активностите на луѓето во Есен
 4. Слушање на народна музика
 5. Гледање на детска тв-емисија
 6. Прошетка во блиската ливада
 7. Разговор и согледување на промените на природата во есен
 8. Работилница: Изработки од суви листови
 9. Вежби зараздвижување и истегнување на целото тело
 10. Творечко изразување на тема Есен
 11. Ликовно изразување на тема Боите на есента
 12. Читање на текстови и песни за престојниот празник “11 Октомври”
 13. Повторување на геометриски форми
 14. Весел мозаик Р.Л другарче
 15. Групна Музичка игра “Стани, стани Лилјаче”
 16. Читање на песничка за есента и учење да се рецитира
 17. Пеење на стари изворни македонски песни
 18. Ликовно изразување на тема: Дрвата во есен
 19. Гледање на цртан филм “Пинокио”
 20. Вежби за раздвижување на екстремитетите
 21. Читање и погодување на гатанки и прашанки
 22. Работа со ликовна техника колаж
 23. Моделирање со природни материјали изработка на есенски плодови
 24. Математички игри со употреба на дидактички средства и природни материјали
 25. Конструктивни игри (домино, шах)
 26. Пишување домашни задачи зададени на редовните часови
 27. Литературно творење на тема мојот град
 28. Ликовно изразување на тема најубавата слика од мојот град
 29. Препознавање на предмети и изговарање на ангчиски јазик
 30. Вежби за собирање и одземање на броеви
 31. Изработка на животни од природни материјали
 32. Отсликување, печатење со хартии, шаблони
 33. Активности на интерактивна табла за развој на меморијата и дополнување на знаењата по математика , македонски јазик и природни науки
 34. Вежби за читање со правилна интонација
 35. Вежби за пишување
 36. Употреба на наставни ливчиња за повторување и надоградување на знаењата
 37. Работа со компјутери
 38. Вежби по математика соодветни за возраста на учениците
 39. Есен во шумата
 40. Работилница: изработка на грозд
 41. Мала математика: Пресметај и обој Р.Л другарче
 42. Работен лист: Стави го секое животно во соодветното множество Р.Л другарче
 43. Слушање на народна музика
 44. Игра: Погодувалки
 45. Опиши го и нацртај го своето другарче

                          

 

НОЕМВРИ 2018

 1. Изработка на книга на паралелката – тема: Есен
 2. Вежби за читање избор од детски списанија (Росица, другарче, решко)
 3. Посета на училишната библиотека
 4. Групна игра во затворен простор “Препознај го другарчето”
 5. Ликовно изразување на тема “Во библиотека”
 6. Работа со компјутери (пребарување на интернет)
 7. Вежби за истегнување и раздвижување на целото тело
 8. Гледање на Македонски народни приказни
 9. Раскажување на приказни по сеќавање
 10. Составување на приказна со слики без текст
 11. Слушање на класична музика
 12. Групна игра –Кој повеќе ќе наброи
 13. Работилница: уредување на есенско катче со есенски плодови
 14. Ликовно изразување на тема “Есенски дожд”
 15. Боење на готови апликаци со сенчање (Есенски плодови)
 16. Читање на текстови од книгата Здравствено Воспитание
 17. Разговор за хигиена, правилна исхрана , здравје
 18. Конструктивни игри (Шах, не лути се човече и сл.)
 19. Слушање на детски фестивалски песни
 20. Избор на песна и спремање на кореографија за учество на училишната приредба по повод патрониот празник на училиштето
 21. Работа со компјутери во програмата “Зелен пакет”
 22. Математички игри
 23. Пишување домашни задачи зададени на редовните часови
 24. Користење на техниката колаж на тема Роденденски честитки/покани
 25. Изработка на креативни ликовни творби со ориз и лепак
 26. Повторување на броеви (парни –непарни)
 27. Есенска рамка од природни материјали
 28. Употреба на наставни ливчиња за повторување и надоградување на знаењата
 29. Активности за повторување на знаењата по природни науки со употреба на интерактивна табла
 30. Вежби за читање, пишување
 31. Вежби за совладување на математички операции
 32. Употреба на техники за опишување на особини и карактеристики на ликови од текстови, приказни, бајки
 33. Лекции од бон тон
 34. Пишување на домашни задачи
 35. Гледање на детска образовна емисија
 36. Читање на учени текстови
 37. Вежби со собирање и одземање
 38. Опишување на предмети
 39. Цртам со затворени очи (смешно цртање)

ДЕКЕМВРИ 2018

 1. Математички игри со коцки (вежби)
 2. Ликовно изразување на тема “Мојата омилена играчка”
 3. Увежбување на кореографија на избрана песна
 4. Разговор за однесување на улица
 5. Читање на текст „Запознај ја полицијата“
 6. Изработка на Пирамида од хартија во боја (3Д форми)
 7. Работа со компјутери во програмата на Tool kid
 8. Учество на училишната приредба по повод патрониот празник на училиштето
 9. Одбележување на Св.Климент Охридски
 10. Вежби за рздвижување (во спортската сала)
 11. Гледање на цртан филм “Дора истражува”
 12. Вежби за пишување (интерактивна табла)
 13. Работилница: изработка на елки, дедо Мраз и сл. украси од хартија
 14. Работа со компјутер (изработка на електронска честитка)
 15. Разговор за годишното време Зима
 16. Пишување на литературни творби на тема Зима
 17. Естетско новогодишно уредување на училницата
 18. Украсување на новогодишната елка
 19. Разговор со учениците за Своите новогодишни желби
 20. Работилница: Изработка на пано со новогодишни желби на учениците
 21. Ликовно изразување: изработка на креативна честитка за Новата година
 22. Пеење на Новогодишни песни
 23. Читање на приказна за Новогодишната ноќ
 24. Пишување домашни задачи зададени на редовните часови
 25. Еко снешко од природни материјалчи
 26. Новогодишна Квиз Игра
 27. Пишување на новогодишни желби
 28. Волшебни снегулки
 29. Вежби за читање
 30. Соодветни активности за повторување на материјалот по англиски јазик
 31. Употреба на наставни ливчиња за повторување и надоградување на знаењата
 32. Пишување на домашни задачи
 33. Активности со употреба на интерактивна табла
 34. Лекциии од Бон тон
 35. Гледање на детска образовна емисија Бон-тон
 36. Математички вежби со собирање и одземање
 37. Читање на приказна „Подарок за Дедо Мраз“

 

 

 

 

ЈАНУАРИ 2019

 1. Разговор за зимскиот распуст Говорно изразување на учениците
 2. Ликовно изразување на тема: Снежна бела покривка
 3. Вежби за читање (сказна за Божик)
 4. Обработка на песната “Зима”
 5. Рецитирање на песнички
 6. Конструктивни игри
 7. Игри со снежни топки во училишниотдвор
 8. Изработка на снегулки од разновидна хартија
 9. Работа со компјутери во приграмата на Paint
 10. Пишување домашни задачи зададени на редовните часови
 11. Печатење со помош на најлон мешање на бои –темпера
 12. Изработки од алуминиумска фолија
 13. Употреба на наставни ливчиња за повторување и надоградување на знаењата
 14. Активности на интерактивна табла за развој на меморијата и дополнување на знаењата по математика, македонски јазик и природни науки
 15. Математички вежби

 

ФЕВРУАРИ 2019

 1. Слушање и танцување на музика
 2. Групна игра во затворен простор (расипан телефон)
 3. Обработка на песната „Зима“
 4. Читање на текстови за зимата по избор од читанките
 5. Вежби за раздвижување и истегнување на целото тело (спортска сала)
 6. Ликовно изразување на тема „Зимски пејсаж“
 7. Работа на компјутери (пишување на текст-III одд)
 8. Игри на снег
 9. Пишување домашни задачи зададени на редовните часови
 10. Квиз игра (кој повеќе ќе погоди)
 11. Читање на приказни
 12. Употреба на тематско бинго
 13. Изработка на часовник од ЦД
 14. Моделирање од тесто (риба, рака)
 15. Употреба на наставни ливчиња за повторување и надоградување на знаењата
 16. Активности на интерактивна табла за развој на меморијата и дополнување на знаењата по математика, македонски јазик и природни науки
 17. Игра : Парни – непарни броеви
 18. Штафетни игри
 19. Математички вежби –работно ливче
 20. Читање на басна „Глушецот самотник“ -С.Другарче

МАРТ 2019

 1. Пишување на текст-песна на тема „Мајка“
 2. Говорна игра “Продолжи ја реченицата …”
 3. Обработка на песничката „Мила мамо“
 4. Ликовно изразување на тема: „Најубавиот цвет“
 5. Работилница: изработка на цветови, букети од салфетки и хартија
 6. Изработка на честитка за 8-ми Март
 7. Разговор со учениците (Како ќе го честитам празникот 8-ми Март на мојата мајка)
 8. Работа со компјутери
 9. Игра по парови –пантомима
 10. Игра во училишниот двор “Народна игра со топка”
 11. Гледање на детска забавна емисија на ТВ
 12. Разгледување и читање на детски лексикон
 13. Прошетка во природа (ливада)
 14. Разговор со учениците (Кои промени ги забележавме во природата)
 15. Читање на текстови, одбележување на денот на пролетта
 16. Ликовно изразување на тема: ”Првите весници на пролетта”
 17. Конструктивни игри (сложување на сложувалки)
 18. Разговор со учениците (Што ни донесе убавата пролет)
 19. Читање на приказната „Самовилата пролет“
 20. Изработка на маски по повод денот на шегата
 21. Слушање на CD, песни за пролетта
 22. Пишување домашни задачи зададени на редовните часови
 23. Читање на басни разговорза карактеристиките на басните
 24. Вежби за пишување
 25. Изговарање на кратки зборови по англиски јазик
 26. Пишување на еко пораки
 27. Ликовно изразување –Работна акција –чиста средина техника гваш
 28. Гулаб (текст)
 29. Вазна со цвеќе (колаж)
 30. Виножито (повторување на спектарот на боите)
 31. Ликовно изразување: Пчелка на цвет, пролетно будење на природата
 32. Употреба на наставни ливчиња за повторување и надоградување на знаењата
 33. Активности на интерактивна табла за развој на меморијата и дополнување на знаењата по математика, македонски јазик и природни науки

 

 

 

 

 

 

АПРИЛ 2019

 1. Учество на училишниот маскембал
 2. Повторување на боите на англиски јазик
 3. Печатење со компир
 4. Читање и погодување на гатанки
 5. Обработка на песната „Пчелка“
 6. Вежби за раздвижување и истегнување на целото тело
 7. Слушање и пеење на народна музика
 8. Народни ора
 9. Работа со компјутери во програмата на Tool kid
 10. Пишување на текст- песна на тема „Пролет“-III одд
 11. Ликовно изразување на тема: „Театар“
 12. Читање на текстови од Бон-тон за деца
 13. Конструктивни игри (домино, шах)
 14. Штафетни игри
 15. Работилница: изработка на цветови, пеперутки, птици од хартија
 16. Пролетно уредување на училницата
 17. Групна игра во училишниот двор „Штркот бара боја“
 18. Разговор за теми од екологија
 19. Читање на текстови за рециклирање (од старо –ново)
 20. Одбележување на денот на планетата земја
 21. Читање на приказната „Запознај ја природата“
 22. Ликовно изразување на тема: „Зелена планета“
 23. Работилница: изработка на украси по повод велигденскиот хепенинг во нашето училиште
 24. Работилница: изработка на корпи, зајачиња од разновидна украсна хартија
 25. Ликовно: боење на велигденски јајца
 26. Пишување домашни задачи зададени на редовните часови
 27. Читање на драмски текст по улоги
 28. Повторување на ново изучени зборови по англиски јазик
 29. Ликовно изразување на тема Светот од мојата фантазија
 30. Опис на случка по сеќавање
 31. Пролетно дрво
 32. Печатење одсликување на дланки
 33. Оддбележување на Планетата Земја – 22 април
 34. Драмски текстови
 35. Склуптура од рециклиран материјал
 36. Употреба на наставни ливчиња за повторување и надоградување на знаењата
 37. Активности на интерактивна табла за развој на меморијата и дополнување на знаењата по математика, македонски јазик и природни науки

 

МАЈ 2019

 1. Печатење на пчелка со помош на чаблон и темпера
 2. Разговор за домашни и диви животни
 3. Разговор и читање на погоден текст за престојниот празник ден на трудот
 4. Изработка на албум за животн (домашни и диви животни)
 5. Обработка на приказната “Катина на село”
 6. Работа со компјутери во програмата на Зелен пакет
 7. Читање на приказната “Запознај се со селската фарма”
 8. Работилница: изработка на коцка од хартија
 9. Вежби за рздвижување и истегнување на мускулите од целото тело
 10. Игра во затворен простор “Нека гори бр …’
 11. Експеримент со вода (мешање на течности со различна густина)
 12. Садиме и одгледуваме растенија
 13. Конструктивни игри (Слагалици, домино)
 14. Математички вежби за броење и сметање
 15. Игра во затворен простор “Ден – ноќ”
 16. Гледање на детска образовна емисија “Разиграни бројки”
 17. Слушаме музика и препознаваме инструменти
 18. Изработрка на детски музички инструменти од
 19. Природни материјали
 20. Учиме да свириме и да ги разликуваме музичките инструменти
 21. Вежби за читање , избор на текстови од лектирата “Зоки Поки”
 22. Работилница: изработка на книжни кукли
 23. Ликовно изразување: “Модни креации”
 24. Пишување домашни задачи зададени на редовните часови
 25. Повторување на животни на англиски јазик
 26. Печатење на пеперутка со готов шаблон
 27. Пишување текст на компјутер
 28. Читање сказна
 29. Експеримент –Мешање на течности
 30. Ликовно изразување Птици гости од југот
 31. Разиграни пеперутки –акварел
 32. Употреба на наставни ливчиња за повторување и надоградување на знаењата
 33. Активности на интерактивна табла за развој на меморијата и дополнување на знаењата по математика , македонски јазик и природни науки

 

  ЈУНИ 2019

 1. Изработка на темперни бои од природни прехрамбени продукти експериментираме … набљудуваме … раскажуваме
 2. Печатење на различни текстури
 3. Ликовно изразување: Изработка на колаж
 4. Вежби за раздвижување и истегнување на мускулите од целото тело
 5. Игри со топка во училишниот двор (фудбал, народна)
 6. Обработка на песната „Лето“
 7. Гледање на детска театарска прецтава „Убавицата и ѕверот”
 8. Разговор со учениците за престојниот летен распуст
 9. Слушање и пеење на детски песнички
 10. Музичка игра “Следи го ритамот”
 11. Слушање на сказни од целиот свет на ЦД
 12. Раскажување по сеќавање на настан што ќе се памети
 13. Пишување домашни задачи зададени на редовните часови
 14. Литературна творба на тема каде би сакал да го поминам летниот распуст
 15. Изработка на морски аквариун
 16. Разговор за морскиот свет
 17. Рамка од картон
 18. Употреба на наставни ливчиња за повторување и надоградување на знаењата
 19. Активности на интерактивна табла за развој на меморијата и дополнување на знаењата по математика , македонски јазик и природни науки

 

 

*Забелешка: Се користат дел од наставните содржини и истите може да бидат променети во зависност од наставната програма!

  

АКТИВНОСТИ НА УЧЕНИЦИ ВО ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ

 

 

НАСТАВНИК

Александра Николова Ивановски