КУЌЕН РЕД во услови на пандемија-converted

 

Врз основа на член 130 од Законот за основно образование Службен весник на Р. Македонија и член 74 од Статутот на ОУ„Ацо Шопов“ Скопје Директорот на училиштето на ден 18.09.2012 год го донесе следниот

КУЌЕН РЕД

Член 1

Одредбите, правилата, задачите и упатствата што се предвидени со овој Куќен ред се задолжителни за сите вработени, учениците, родителите и посетителите на Училиштето. Кон почитувањето на Куќниот ред  должни се да се придржуваат сите наведени субјекти со цел да се овозможи непречено одвивање на целокупната воспитно-образовна работа, подигнување на работната дисциплина кај учениците и вработените, а со тоа и подигнување на авторитетот на Училиштето во средината во која живее и работи.

  1. ОДРЕДБИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Член 2

Учениците се должни на училиште да доаѓаат 15 минути пред започнувањето на наставата и по влегувањето во училиштето одат во својата училница (кабинет) и да се подготват за час.

Дежурните ученици ги вршат следниве работи:

-ја прегледуваат училницата и ги пријавуваат евентуалните штети и заборавени предмети кај дежурниот наставник;

-ја бришат таблата и обавуваат и други работи за нормално отпочнување на часот;

-последни ја напуштаат училницата водејќи сметка за инвентарот, прозорците и приборот што наставникот го остава во училницата;

-води грижа за хигиената во училницата;

-ги ријавува на одделенскиот раководител учениците кои се отсутни и оние кои го нарушуваат редот и дисциплината во паралелката и учениците кои направиле штета.

Член 3

За време на одморите дежурните ученици остануваат во училницата за да ги чуваат работите на своите другарчиња и сносат полна одговорност за штетите и кражбите што ќе се случат за време на одморите.

Учениците се должни да го чуваат инвентарот и да внимаваат на естетскиот изглед на училиштето, да се грижат за хигитената, а отпадоците се должни да ги фрлаат во корпите за отпадоци во училниците и ходниците.

Секоја намерно или од невнимание направена штета од страна на ученикот ја надоместува неговиот родител односно старател.

Член 4

Ако наставникот задоцни на часот пет минути, дежурниот ученик го известува за тоа директорот или педагошко- психолошката служба.

Ако наставникот не дојде, замена нема, известеното лице одлучува дали учениците ќе останат во училница или ќе излезат во дворот на училиштето.

Учениците не смеат без дозвола да ја напуштат училницата и додека учениците престојуваат во училницата, дежурните ученици се должни да водат грижа за дисциплината.

Член 5

За време на одморите учениците излегуваат во ходникот или дворот во зависност од временските услови.

За време на големиот одмор учениците вообичаено излегуваат во дворот на училиштето.

Член 6

По завршувањето на наставата учениците се должни да ја напуштат училишната зграда и дворот внимавајќи на своето однесување претставувајќи го угледот на училиштето.

Член 7

Учениците се должни на училиште да доаѓаат уредни и со потребниот прибор и учебници за соодветниот ден и распоред.

Член 8

Учениците се должни да внимаваат на својот надворешен изглед.

Член 9

На учениците забрането им е да пушат или да конзумираат алкохолни пијалоци, да внесуваат предмети што не се поврзани со наставата (мобилни телефони, накит или слични вредни работи) или да носат непознати лица во училишната зграда без дозвола на наставниците.

Член 10

Учениците не смеат неоправдано да отсуствуваат од часови. Отсуствувањето од одреден час го одобрува предметниот наставник, а отсуствувањето од целиот ден го одобрува одделенскиот (наставник) раководител. Подолгите отсуства ги одобрува директорот во соработка со одделенскиот совет.

Член 11

Самоволното напуштање на часот, пред и за време на настава од страна на ученикот се смета за прекршок и за тоа покрај неоправдан изостанок се изрекува и соодветна педагошка мерка.

  1. ОДРЕДБИТЕ ЗА НАСТАВНИЦИТЕ

Член 12

Работното време на наставниците и воспитувачите изнесува 40 часа седмично, според наставните планови и програми утврдени со годишната работа на училиштето, а согласно Законот за основното образование и подзаконски акти донесени од страна на министерот, во кое влегува оддржување на задолжителната, дополнителната, додатната, изборната, факултативната настава, слободните ученички активности, одделенското раководење, дежурство, прием на родители, подготовка за работа, стручно усовршување и други активности поврзани со воспитно-образовната дејност.

Наставниците се должни да го почитуваат работното време утврдено со сатница за започнување на работниот ден, односно наставата која се реализира во две смени и тоа: прва смена од 7,30 часот до 12,55 часот и втора смена од 13,30 часот до 18,10 часот.

Наставниците на работа доаѓаат најмалку 15 минути пред почнувањето на наставата, а дежурните наставници 20 минути пред започнувањето на наставата.

Наставниците од прво до трето одделение на работа доаѓаат еден час пред започнување на наставата и еден час остануваат на работа по завршување на наставата, во согласност со родителот.

Дежурниот наставник е должен пред влегувањето на учениците да го провери делот каде што дежура и доколку забележи некои оштетувања на инвентарот или хигиената во просториите не е задоволувачка за тоа веднаш да пријави кај директорот или секретарот. Дежурните наставници го организираат дисциплинираното влегување на учениците во училиштето, нивното однесување за време на одморите и заедно со дежурните ученици од паралелките се грижат за тоа да не доаѓа до оштетување на објектот или инвентарот во училиштето се до завршувањето на наставата во таа смена.

Дежурниот наставник е должен:

-пред почетокот на наставата да го провери присуството на наставниците и доколку има евентуално отсутни наставници го запознава директорот на училиштето за да се превземат мерки за организирање замена.

Наставниците се должни на време да го започнуваат наставниот час, да не го напуштаат предвреме часот и за секое напуштање или не доаѓање на час на време да ја известуваат управата на училиштето.

Користењето слободен ден наставникот го најавува односно поднесува барање до директорот на училиштето.

Наставниците мора да внимаваат за својот авторитет пред учениците, родителите и средината во која работи училиштето и во тој поглед  да ги почитуваат законските прописи и нормативните акти на училиштето.

Одделенските книги за на час ги носат наставниците, задолжително се придржуваат на распоредот за дежурства изготвен од директорот на училиштето, а исто така се должни да се грижат и за нагледните средства.

Дневниот одмор наставниците ќе го користат за време на малите и големиот одмор на учениците.

  1. ОДРЕДБИТЕ ЗА СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ И АДМИНИСТРАТИВНО РКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ

Член 13

Работното време на Училиштето е од 6,00 до 19,00 часот, секој работен ден.

Директорот на училиштето должен е да го запазува осумчасовното работно време. Директорот на училиштето се грижи за целокупната работа на Училиштето  во текот на наставниот ден, за почитувањето на одредбите на Куќниот ред од сите субјекти и интервенира каде што ќе се појави потреба.

Член 14

Работното време на педагогот и психологот е од 7,00 до 15,00 часот. Тој е должен своите задоженија да ги обавува секојдневно во континуитт, како и да се грижи за нормално одвивање на наставата и дисциплината кај учениците доколку тоа го побараат некој од наставниците.

Дневниот одмор ќе го користи од 10,00 до 10,30 часот.

Член 15

Работното време на библиотеката е од 7.30 до 15.00 часот. Тој се грижи за библиотеката за литературата и издавање на книги на ученици и наставници.

Дневниот одмор ќе го користи од 10.00до 10.30 часот.

Член 16

Работното време на администрацијата е од 7.00 до 15.00 часот и во тој период истите треба своите работи и работни задачи да ги обавуваат секојдневно во континуитет.

Напуштањето на работното место мора да биде со знаење на директорот  на Училиштето.

Дневниот одмор ќе го користат во времето од 10.00 до 10.30 часот.

Член 17

Без потреба никој нема да се задржува во просториите на администрацијата.

  1. ОДРЕДБИ ЗА ПОМОШНИТЕ РАБОТНИЦИ

Член 18

Хигиеничарите, хаус-мајсторот и чуварот должни се да го одржуваат училиштето, дворот и инвентарот во целосна исправност и подготвеност за непречено одвивање на наставно-воспитната работа на Улилиштето.

Работното време на техничкиот перснал се организира во три смени и тоа од 06.00 до 06.00 часот. Прва смена од 06.00 до 13.00 часот, втора смена од 12.00 до 19.00 часот(за време на грејна сезона започнува еден час порано)

Работно време на чуварот е од 22.00 до 06.00 часот.

Дневниот одмор ќе го користат во просториите на училиштето во времето од 09.30 до 10.00 часот.

Член 19

Хигиеничарките се должни да ги исчистат просториите пред отпочнување на наставата како истата би се одвивала во нормални хигиенски услови.

За време на одржувањето на наставата се должни после секој одмор да ги исчистат ходнивите, скалите и клозетите, а задолжително после големиот одмор како и помеѓу двете смени да се празнат корпите за отпадоци од секоја училница како и да се чисти училишниот двор секој ден од 09.15 до 09.45 часот и втора смена од 15.30 до 16.00 часот.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 21

Секое предвремено напуштање на работното место од страна на секој вработен ќе подлежи на превземање мерки од страна на директорот согласно закон, колективе договор и интерните акти на училиштето.

Член 22

Училиштето е должно да се организира во обезбедување исхрана на учениците, а вработените во целост да ги исполнуваат задачите што ќе произлегуваат од организирањето на исхраната.

Член 23

Се забранува внесување на предмети и материјал кој нема никаква врска со наставата како од страна на вработените , од учениците и од други лица.

Член 24

Од училиштето не смее да се изнесуваат предмети или друг материјал без одобрение на директорот.

Член 25

По завршувањето на работното време во Училиштето, се заклучуваат просториите, училишната влезна врата.

Член 26

Кон одредбите на Куќниот ред на Училиштето должни се да се придржуваат учениците и вработените, а секое непочитување на истиот ќе повлекува соодветни дисциплински мерки и материјално казнени мерки.

Член 27

Со овој Куќен ред се запознати сите вработени, а со делот на учениците информирањето ќе го направата одделенските раководителе на одделенските часови.

Член 28

Измени и дополнување на Куќниот ред можата да се правата по барање на вработените, учениците или управата на Училиштето.

Член 29

Куќниот ред стапува на сила од денот на неговото донесување.

                                                                                                              Директор

                                                                                                                Лепосава Дохчева