Календар за работа 2020/2021 год.

календар за работа на училиштето за 2020-2021-converted

Календар за работа 2019/2020 год.

Календар за работа 2018/2019 год.

понеделници 36
вторници 36
среди 36
четвртоци 35
петоци 35
ВКУПНО 178

 

За сите граѓани на РМ