ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА

во учебна 2018/19 год

 

Септември

 

1.Изготвување на годишна програма за работа

 1. Следење на работата на учениците и нивниот однос кон учењето
 2. Откривање и идентификација на ученици со потешкотии во учењето
 3. Повикување на родителот и информирање откривање на причините од страна на наставникот

 

Октомври

 

 1. Соработка со стручна служба – разговор со учениците
 2. Соработка со родителите стручна служба – наставник
 3. Вклучување во дополнителна настава

 

Ноември- Декември

 

 1. Соработка со надворешни институции З.М.З.
 2. Советодавна работа со наставниците за индивидуална работа со учениците.
 3. Следење и помош во самостојната работа
 4. Анализа на постигнатиот успех во првото полугодие.

 

 

Февруари – Март

 

 1. Следење на работата на наставниците – реализација на дополнителните часови
 2. Изнаоѓање начини за подобрување на успехот – употреба на формите, методите и наставните стредства за работа
 3. Следење и помош во работата
 4. Соработка со родителите и стручната служба.

 

Април Мај

 

 1. Следење на постигнатиот успех
 2. Работа на дополнителни часови

3.Предлог за вклучување на учениците во работа со надворешни институции

 

 

Програмата ја изготви директорот, психологот и педагогот во соработка со наставниците кои работат со овие деца.

 

АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА

Цели Содржини и активности Реализатор Време Очекувани ефекти
 

 

 

Согледување на реалната состојба и потреба за работа со ученици кои потешко напредуваат во

учењето

Изготвување на годишна програма за работа

–  Следење на работата на учениците и нивниот однос кон учењето

–  Повикување на родителот и информирање откривање на причините од страна на наставникот

-Откривање и идентификација на

ученици со потешкотии во учењето

 

 

 

 

 

Кл.раководители Предметни нас. Родители и стручна сл.

 

 

 

 

 

 

Септември

 

 

 

 

 

Мотивирање на учениците за

постигнување на

подобри резултати

 

Сорабока и доверба меѓу

ученик-наставник наставник- родител

-Соработка со стручна служба – разговор со учениците

-Соработка со родителите стручна служба – наставник

-Вклучување во дополнителна настава

 

 

Родител

Стучна служба

 

 

Октомври

 

 

Оспособување за самостојна работа

 

 

 

Стручно усовршување и унапредување на работата на наставниците

-Соработка со надворешни институции З.М.З.

-Советодавна работа со наставниците за индивидуална работа со учениците.

-Следење и помош во самостојната работа

-Анализа на

постигнатиот успех во првото полугодие.

 

 

 

Стручни соработници предметен

наста. директор

 

 

 

 

Ноември- Декември

 

 

 

 

Унапредување на наставата

 

 

 

Примена на методи и сретсва според можностите на учениците

-Следење на наставниците – реализација на дополни. часови

-Изнаоѓање начини за

подобрување на успехот

– употреба на форми, методи и настав. стредства за работа

– помош и

-Соработка со родителите и стручната

 

 

 

 

Наставник родител стручен сораб.

 

 

 

 

 

 

Февруари

– Март

 

 

 

Индивидуална работа и развој на индивидуалните карактеристики на учениците

 

  служба.      
Анализа на постигнатите

резултати заради превземање на соодветни активности во

иднина

-Следење на успехот

-Работа на дополнителни часови

-Предлог за вклучување на учениците во работа со надворешни

институции

 

 

Наставник Стручна служба директпо

 

 

Април – Мај

 

Оспособување за самостојна работа и нивна практична примена