Додатна и дополнителна-converted

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ДОДАТНА НАСТАВА

во учебна 2018/19 год.

 

Септември
 1. Изготвување на годишна програма за работа
 2. Следење на работата на учениците и нивниот однос кон учењето.
 3. Примена на анкетни прашања или разговор со учениците во врска со нивниот интерес кон одреден предмет.
 4. Следење на програмата за работа за дододатна настава по одделни предмети

 

Октомври
 1. Следење на работата на наставниците
 2. По потреба -Соработка со родителите и учениците

 

Ноември- Декември
 1. Соработка со  надворешни      институции – вклучување на учениците во работата на одредени курсеви, клубови, специјални училишта и сл.
 2. Оспособување на учениците за самостојно учење- стекнување на знаења
 3. Оспособување на учениците за истражувачка работа.
 4. Следење и помош во самостојната работа

 

Февруари – Март
 1. Работа на проекти
 2. Презентација од работата на учениците што посетуваат додатна настава
 3. Следење и помош во работата
 4. Соработка со родителите и стручната служба.

 

Април
 1. Изложување на ученичките трудови – по повод патрониот ден на училиштето
 2. Публикација на збирки- поезија
 3. Демонстрација на нови техники и методи на работа
 4. Ликовна изложба
 5. Компјутерска презентација
 6. Изработка на рекламен материјал
 7. Организирање на спортска манифестација и сл

 

Мај
 1. Презентација на индивидуални и групни изработки
 2. Учество на натпревари и др. манифестации

 

-ликовни изложби

-јазични друштва

-спортски натпревари

-математички друштва, здруженија, и школи

 

Програмата  ја изготви директорот, психологот   и педагогот во соработка со наставниците кои работат со овие деца.

 

АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА

 

 

Цели Содржини и активности Реализатор Време Очекувани ефекти
 

 

 

Согледување на реалната состојба и потреба

 

Можност за развој на потенцијалите и можностите

-Изготвување на год. програма за работа

-Следење на работата на учениците и нивниот однос кон учењето.

-Примена на анкетни и разговор со учениците во врска со интересот кон одреден предмет.

-Следење на

програмата за работа за дододатна настава по одделни предмети

 

 

Предметни наставници

 

 

Родители и Ученици Стручни сор.

 

 

 

 

 

Септември

 

 

 

 

Развивање на индивидуалните способности и нивно правилно насочување

 

Примена на современи методи и техники

-Следење на работата на наставниците

-По потреба -Соработка со родителите и

учениците

 

Стручна служба , директор

 

Октомври

Соработка меѓу Наставник- родител, наставник-ученик
 

 

Оспособувањена учениците за самостојно учење- стекнување на знаења

-Соработка со надворешни институции – вклучување на

учениците во работата на одредени курсеви, клубови, специјални училишта и сл.

Оспособување

 

 

 

Советници и стручни лица

 

 

 

 

Ноември

 

 

 

Учење со разбирање

 

Развој на интересот и мотивација за

учење

Оспособување на учениците за

истражувачка работа.

-Следење и помош во самостојната работа

Предметен наставник Кл. Раково- дител  

 

Декември

Самостојно доаѓање до одредени информации

 

 

Развивање на самодовербата и сигурнаста на

учениците

-Работа на проекти

-Презентација од работата на учениците што посетуваат додатна

настава

 

Предметни наставници Кл.раков.

 

 

Февруари

Практична примена на стекнатите знаења
 

Помош во совладување на одредени проблеми

-Следење и помош во работата

-Соработка со

родителите и стручната служба.

 

 

Март

 

Постигнување на поголеми резултати

 

 

 

Развивање на креативноста

-Изложување на

ученичките трудови –

-Публикација ,

-Демонстрација

-Компјутерска презента.

-Изработка на рекламен материјал

-Организирање на

спортска манифестац. и сл

 

 

 

 

Април

 

 

 

 

Усовршување на

 

Развој на способноости

 

 

-Учество на натпревари и др. манифестации

 

 

Мај

Правилно насочување за понатамошен

професионален развој