ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2021-22 mk
Годишен статистички 2021-22
Годишен извештај за работата на ООУ,,Ацо Шопов,, за учебната 2020-2021 година (1)-converted
Годишен статистички 2020-21