Основното училиште Ацо Шопов,, Бутел –Скопје

 

   Вработени

1. Билјана Симоноска Антовска Директор

 

Табела за податоци за стручна служба  во OOУ Ацо Шопов

Име и презиме Работно место
1. Марица Попоска Психолог
2. Маја Ивановска Педагог
3. Звонко Николовски Библиотекар

 

Табела за податоци за админ.техн. сл.  во ООУ Ацо Шопов

Име и презиме Работно место
1. Виолета Петровска Секретар
2. Снежанка Станојковска Сметководител
3. Димитар Ѓаковски Домаќин
4. Коце Чанкуловски Хаусмајстор
5. Сунчица Бошковиќ Хигиеничар
6. Верка Евстратиева Хигиеничар
7. Милица Рајевска Хигиеничар
8. Ружа Тапчановска Хигиеничар
9. Снежана Младеновска Хигиеничар
10. Зорица Накевска Хигиеничар
11. Снежана Милошевска Хигиеничар
12. Даниела Величковска Хигиеничар
13. Александар Шалевски Хигиеничар
14. Зоран Кекеновски Чувар

 

 

 

 

 

 

 

Табела за податоци за воспитно-образовниот кадар во одделенската настава во ООУ Ацо Шопов

 

Име и презиме Работен однос
1. Златка Давиткова Одд.наставник
2. Олгица Џоровска Одд. наставник
3. Силвана Ѓуровска Одд. наставник
4. Валентина Јоцевска Одд. наставник
5. Александра Неделковска Одд. наставник
6 Александра Н.Ивановски Одд. наставник
7  Елена Јоциќ Блажевски Одд. наставник
8. Дијана Серафимовска Одд. наставник
9. Магдалена Андонова Одд. наставник
10. Ирена Трајковска Одд. наставник
11. Ивона Бојчева Одд. наставник
12. Наташа Стојановска Одд. наставник
13. Елена Јешиќ Одд. наставник
14. Елена Јанчевска Одд. наставник
15. Сашка Смилковска Одд. наставник
16. Светлана Л.Пислевска Одд. наставник
17. Билјана Трајановска Одд. наставник
18. Марина Станојковска Одд. наставник
19. Драгана Василева Одд. наставник

 

 

 

 

 

 

Табела за податоци за воспитно-образовниот кадар во основните училишта

1. Билјана Јосимоска Наставник по географија
2. Никола Арсов Наставник по физичко и здравствено образование
3. Ване Ѓорговски Наставник по ликовно образование и иновации
4. Соња Алчевска Наставник по хемија
5. Маја Чубриноска Наставник по биологија
6 Наставник по информатика
7. Марија Димовска Наставник по етика и религии
8. Весна Стојановска Наставник по германски јазик
9. Александра Јорданоска Наставник по македонски јазик
10. Александра Ѓорѓиевска Наставник по англиски јазик
11. Весна Јакимовска Наставник по физика
12. Лиле Рабреновиќ Наставник по физичко и здравствено образование
13. Весна Додевска Наставник по македонски јазик
14. Дара Драгановска Наставник по математика
15. Елена Златкова Наставник по математика
16. Валентина Зотевска Наставник по англиски јазик
17. Виолета Тевдовска Наставник по англиски јазик
18. Дарко Костенцов Наставник по историја
19. Виолета Тодоровска Наставник по географија
20. Димитар Домитров Наставник по музичко образование
21. Билјана Р.Стомнароска Наставник по македонски јазик