Основното училиште Ацо Шопов,, Бутел –Скопје

 

   Вработени

1. Лепосава Дохчева Директор

 

Табела за податоци за стручна служба  во OOУ Ацо Шопов

Име и презиме Работно место
1. Марица Попоска Психолог
2. Маја Ивановска Педагог
3. Звонко Николовски Библиотекар

 

Табела за податоци за админ.техн. сл.  во ООУ Ацо Шопов

Име и презиме Работно место
1. Виолета Петровска Секретар
2. Снежанка Станојковска Сметководител
3. Димитар Ѓаковски Домаќин
4. Коце Чанкуловски Хаусмајстор
5. Сунчица Бошковиќ Хигиеничар
6. Верка Евстратиева Хигиеничар
7. Милица Рајевска Хигиеничар
8. Ружа Тапчановска Хигиеничар
9. Снежана Младеновска Хигиеничар
10. Зорица Накевска Хигиеничар
11. Снежана Милошевска Хигиеничар
12. Даниела Величковска Хигиеничар
13. Александар Шалевски Хигиеничар
14. Зоран Кекеновски Чувар

 

 

 

 

 

 

 

Табела за податоци за воспитно-образовниот кадар во одделенската настава во ООУ Ацо Шопов

 

Име и презиме Работен однос
1. Златка Давиткова Одд.наставник
2. Олгица Џоровска Одд. наставник
3. Силвана Ѓуровска Одд. наставник
4. Валентина Јоцевска Одд. наставник
5. Александра Неделковска Одд. наставник
6 Александра Н.Ивановски Одд. наставник
7. Керима Вели Одд. наставник
8. Дијана Серафимовска Одд. наставник
9. Магдалена Андонова Одд. наставник
10. Ирена Трајковска Одд. наставник
11. Ивона Бојчева Одд. наставник
12. Наташа Стојановска Одд. наставник
13. Елена Јешиќ Одд. наставник
14. Елена Јанчевска Одд. наставник
15. Сашка Смилковска Одд. наставник
16. Светлана Л.Пислевска Одд. наставник
17. Билјана Трајановска Одд. наставник
18. Марина Станојковска Одд. наставник
19. Драгана Василева Одд. наставник
20. Елена Јоциќ Блажевски Одд. наставник

 

 

 

 

 

 

Табела за податоци за воспитно-образовниот кадар во основните училишта

1. Билјана Јосимоска Наставник  географија
2. Никола Арсов Наставник физичко
3. Ване Ѓорговски Наставник ликовно
4. Соња Алчевска Наставник хемија
5. Маја Чубриноска Наставник биологија
6. Билјана С.Антовска Наставник информатика
7. Марија Димовска Наставник етика и религии
8. Весна Стојановска Наставник германски
9. Александра Јорданоска Наставник македонски
10. Александра Ѓорѓиевска Наставник англиски
11. Весна Јакимовска Наставник физика
12. Лиле Рабреновиќ Наставник физичко
13. Весна Додевска Наставник македонски
14. Дара Драгановска Наставник математика
15. Елена Златкова Наставник математика
16. Валентина Зотевска Наставник англиски
17. Виолета Тевдовска Наставник англиски
18. Дарко Костенцов Наставник историја
19. Виолета Тодоровска Наставник географија
20. Димитар Домитров Наставник музичко
21. Билјана Р.Стомнароска Наставник македонски
22. Христина Глигоровска Наставник англиски